juridische voorwaarden

 • Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden.
 • Overeenkomstig de wet op de privacy van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op inzage en verbetering van uw gegevens.
 • U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom van de VKOH zijn en blijven. Teksten, afbeeldingen en andere items op de website zijn beschermd door het auteursrecht.
  Als u ze wil reproduceren of openbaar maken, dan moet u op voorhand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VKOH vragen én krijgen, behalve wanneer dat volgens de bepalingen van de wet van 30.06.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
  Zo mag u bijvoorbeeld informatie van de website van de VKOH downloaden en reproduceren voor privégebruik en die gratis verspreiden en delen in de familiekring.
  Bepaalde namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
 • De inhoud van de opleidingen van de VKOH is auteursrechtelijk beschermd.
  De cursusinhouden (tekst, tekeningen, hand-outs van powerpoints, …) mogen niet vermenigvuldigd of verspreid worden in welke vorm dan ook, niet gedeeltelijk en niet als geheel.
 • U mag de notities die u tijdens de lessen neemt, voor studiedoeleinden gebruiken.
 • U mag geen voordrachten, lezingen of lessen organiseren over de inhoud van deze cursus, ook niet op basis van notities die u zelf genomen hebt.
 • Voornoemde activiteiten behoren exclusief toe aan de VKOH.
 • U moet voor elke verwijzing naar afzonderlijke inhouden, begrippen, zinsneden, tekeningen, schema’s of inzichten van deze cursus de bron vermelden.
 • U mag tijdens de lessen geen beeld- of geluidsopnames op welk medium dan ook maken.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden, klik hier