Algemene voorwaarden opleiding

OPLEIDINGEN

 

Introductiecursus:

 •  Iedereen die interesse heeft in een grondige theoretische introductie in de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, kan zich inschrijven voor de introductiecursus.
 • Op het einde van de cursus ontvangt u een attest van deelname.
 • Als u na afloop van de cursus de theoretische evaluatieproef wenst af te leggen, moet u minstens 5 van de 6 lesdagen aanwezig zijn.
 • Als u slaagt voor de evaluatieproef, ontvangt u een getuigschrift.
 • Prijs introductiecursus: 780 euro.
 • Mogelijkheid om te betalen met opleidingscheques en de KMO-portefeuille.

 

Basistherapeut:

 • Als u in het bezit bent van het getuigschrift van de introductiecursus, kan u zich inschrijven voor de opleiding Basistherapeut.
 • De praktische opleiding tot Basistherapeut kan een grote toegevoegde waarde betekenen voor cursisten die reeds een diploma hebben behaald dat het recht geeft om mensen te begeleiden (kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, pedagogen, psychologen, artsen, …).·       
 • Op het einde van de cursus ontvangt u een attest van deelname.
 • Als u na afloop van de cursus de theoretische en praktische evaluatieproef wenst af te leggen, moet u minstens 18 van de 21 lesdagen bijwonen.
 • Als u slaagt voor de theoretische en praktische evaluatieproef, ontvangt u het getuigschrift Basistherapeut.
 • Prijs basiscursus: 3000 euro.
 • Mogelijkheid om te betalen met opleidingscheques en de KMO-portefeuille.
 • Cursisten van de basisopleiding kunnen de blokkendoos kopen aan halve prijs; m.n. €60.

 

Stage ‘Kritische Ontwikkelingsbegeleiding’:

 • We organiseren een kijkstage van 12 uur met patiëntenbespreking voor afgestudeerden van de basisopleiding.
 • De bedoeling van de kijkstage is, kijken hoe de theorie uit de opleiding in de praktijk omgezet wordt.
 • Als stagiair krijg je de mogelijkheid om bij 2 verschillende, ervaren KOB-therapeuten de behandeling van 8 patiënten (= 4 uren) mee te volgen, gevolgd door een bespreking van deze patiënten (15 min. per patiënt, = 2 uur).
 • Prijs stage 400 euro.
 • Mogelijkheid om te betalen met opleidingscheques en de KMO-portefeuille.

 

Lessen Bijzondere Thema’s:

 • Alle afgestudeerde therapeuten kunnen zich inschrijven voor de lessen Bijzondere Thema’s voor verdere verdieping.
 • Prijs voor 1 lesdag bijzondere thema’s: 130 euro.
 • Mogelijkheid om te betalen met de KMO-portefeuille (meer info: info@vkoh.be of www.vkoh.be)

 

ALGEMEEN

 • De cursist verbindt zich ertoe de factuur binnen dertig dagen na ontvangst te betalen.
 • Het gebruik van opleidingscheques of KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van de verplichting de factuur tijdig te betalen.
 • De cursist kan gebruikmaken van opleidingscheques voor werknemers.
 • De VKOH is niet verantwoordelijk voor verkeerd of laattijdig aangekochte cheques.
 • De cursist neemt kennis van het feit dat de VKOH, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke) te wijten aan ongevallen voor, tijdens of na de lessen.
 • Indien de cursist in de loop van de cursus wenst te stoppen, behoudt hij het recht om de gemiste lessen de eerstvolgende cursus te volgen. Op dat moment ontvangt hij de hand-outs van deze lessen. Hand-outs worden niet gegeven zonder de les daadwerkelijk te volgen.
 • De notities op zich volstaan immers niet om de praktijkgerichte leerstof te beheersen.

 

 

ANNULATIE

De onderstaande annulatievoorwaarden zijn enkel van toepassing op de Introductiecursus en de Opleiding Basistherapeut, met uitsluiting van alle andere.

 

Annulatie door de VKOH:

 • De VKOH heeft het recht de cursus te annuleren in geval van overmacht of als er niet genoeg inschrijvingen zijn, zonder dat ze daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat ze enige schadevergoeding verschuldigd is.
 • De cursisten worden minstens 7 dagen voor het begin van de cursus van een eventuele annulatie op de hoogte gebracht. In geval van overmacht is echter ook een kortere periode mogelijk.
 • Reeds gestorte bedragen worden volledig terugbetaald.
 • Indien de cursist gebruikmaakt van de ondernemingsportefeuille, wordt het Agentschap Ondernemen in kennis gesteld van de annulatie zodat de cursist de betaalde bedragen kan recupereren.

 

Annulatie door de cursist:

 • Tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus kan u zonder kosten annuleren. Betaalde bedragen worden integraal terugbetaald voor zover ze niet gesubsidieerd zijn. Gesubsidieerde bedragen kunnen nooit door de VKOH worden terugbetaald. Voor terugbetaling moet u zich wenden tot de instantie die voor de subsidie gezorgd heeft.
 • Bij annulatie vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang van de cursus wordt u 50 euro administratiekosten aangerekend. U ontvangt daar automatisch een factuur voor.
 • Het volledige bedrag moet betaald zijn op het ogenblik dat de cursus begint. De VKOH bezorgt u de factuur.

 

 

PRIVACY  EN  COPYRIGHT

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig de wet op de privacy van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom van de VKOH zijn en blijven.
Teksten, afbeeldingen en andere items op de website zijn beschermd door het auteursrecht. Als u ze wil reproduceren of openbaar maken, dan moet u op voorhand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VKOH vragen én krijgen, behalve wanneer dat volgens de bepalingen van de wet van 30.06.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Zo mag u bijvoorbeeld informatie van de website van de VKOH downloaden en reproduceren voor privégebruik en die gratis verspreiden en delen in de familiekring.
Bepaalde namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
De inhoud van de opleidingen van de VKOH is auteursrechtelijk beschermd.
De cursusinhouden (tekst, tekeningen, hand-outs van powerpoints, …) mogen niet vermenigvuldigd of verspreid worden in welke vorm dan ook, niet gedeeltelijk en niet als geheel.
U mag de notities die u tijdens de lessen neemt, voor studiedoeleinden gebruiken.
U mag geen voordrachten, lezingen of lessen organiseren over de inhoud van deze cursus, ook niet op basis van notities die u zelf genomen hebt. Voornoemde activiteiten behoren exclusief toe aan de VKOH.
U moet voor elke verwijzing naar afzonderlijke inhouden, begrippen, zinsneden, tekeningen, schema’s of inzichten van deze cursus de bron vermelden.
U mag tijdens de lessen geen beeld- of geluidsopnames op welk medium dan ook maken.